INDUSTRIAL AREA NO. 3, SHARJAH

Abdul Rahim Gargash Bldg., P.O.Box: 33004
Sharjah
Phone : +971 6 542 0333
Fax : +971 6 543 4114